Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

VERENIGINGSKLEUREN, CLUBKOSTUUM EN CLUBBLAD

Artikel 1

De kleuren der vereniging zijn zwart en wit.

 

Artikel 2

Het clubkostuum bestaat uit een zwart shirt met brede verticale witte baan over de borst en rug, witte broek of rok. De algemene vergadering kan besluiten, dat door het bestuur een verzoek tot wijziging van laatstbedoeld shirt aan het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond wordt gedaan.

 

Artikel 3

De vereniging heeft een clubblad, genaamd de ZKV’er, dat ten minste eenmaal in elke maand verschijnt.

 

RECHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 4

Elk lid, dat niet is geschorst, heeft de volgende rechten;

 1. gebruik te maken van de accommodatie en het materiaal om gedurende de daarvoor bestemde tijden te korfballen en onderdelen van het korfbalspel te beoefenen, met inachtneming van de voor het goede verloop en het doeltreffende gebruik door of namens het bestuur geldende regels en gegeven aanwijzingen;
 2. te worden ingedeeld in een ploeg, die aan de competitie deelneemt, mits hij aan de door het KNKV daarvoor gestelde eisen voldoet en de aan die indeling verbonden plichten aanvaardt. De indeling zal geschieden naar speelsterkte of op zijn verzoek een lager niveau, tenzij dit duidelijk in strijd zou zijn met het verenigingsbelang, zulks ter beoordeling van het bestuur;
 3. naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie- en vriendschappelijke wedstrijden, voor zover hij hierop prijs stelt;
 4. aan alle verenigingsactiviteiten deel te nemen;
 5. te bepalen, dat hij voor een bepaalde periode niet aan wedstrijden in competitieverband wenst deel te nemen. De kennisgeving daaromtrent dient tijdig voor de aanvang van de competitie schriftelijk aan het bestuur te geschieden;
 6. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met inachtneming van wat daarover in de statuten en huishoudelijk reglement is gesteld;
 7. de algemene vergadering bij te wonen;.
 8. zijn stem uit te brengen op de algemene vergadering

 

Artikel 5

Erevoorzitters hebben het recht bestuursvergaderingen bij te wonen; zij hebben daar een raadgevende stem

 

TAKEN EN TAAKVERDELING BESTUUR

Artikel 6

Het bestuur is belast met de taken, vermeld in de statuten.

 

Artikel 7

Het bestuur verdeelt de taken, voor zover deze taken niet krachtens het bepaalde in de statuten of dit huishoudelijk reglement zijn opgedragen aan de in functie gekozen leden, onder de niet in functie gekozen leden.

 

Artikel 8

De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij, of zijn plaatsvervanger, door het bestuur daartoe aangewezen, heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, die in verenigingsverband plaatsvinden, behalve tot die van de kascommissie.

 

 

Artikel 9

De secretaris voert de correspondentie, verzorgt de notulen en houdt op een daartoe gedaan verzoek van het bestuur een bestuurbesluitenboek bij. Hij zorgt bovendien voor het bekendmaken van de bestuursmededelingen en bestuursbesluiten. Hij maakt het jaarverslag voor de algemene vergadering. Hij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging en voorbereiding van de algemene vergadering en bestuursvergaderingen. Hij houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij, tenzij hiervoor andere functionarissen zijn aangewezen.

 

Artikel 10

De penningmeester voert de financiële administratie op een overzichtelijke wijze, int de bijdragen (contributies), donaties en andere gelden en is gerechtigd daarvoor kwitanties af te geven of op andere wijze te kwiteren. Hij maakt het financiële jaarverslag en een balans, benevens een begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring door de algemene vergadering. Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financiële beheer uit. Bij overdracht van zijn werkzaamheden sluit hij de boeken af.

 

COMMISSIES

Artikel 11

Er is een kas-, een technische, een jeugd-, een beheers- en een pers- en propagandacommissie. De samenstelling van deze commissies alsmede de benoeming van haar leden geschiedt door de algemene vergadering. Tussentijdse voorziening in vacatures geschiedt door het bestuur. Commissies hebben een adviserende taak; zij brengen advies uit aan het bestuur.

 

Artikel 12

Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen andere commissies instellen. Zij bepalen daarbij de taak en samenstelling van deze commissies.

 

Artikel 13

Commissieleden hebben zitting tot de dag na de volgende algemene vergadering na hun benoeming.

 

Artikel 14

De kascommissie is buiten hetgeen omtrent haar taak statutair is voorgeschreven bovendien belast met de controle van de financiële bescheiden en de kas van de vereniging bij het aftreden van een penningmeester.

 

Artikel 15

De technische commissie bestaat uit ten minste drie leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De technische commissie is belast met de samenstelling van de ploegen. Zij wijst voor elke wedstrijd de leden aan, die zullen meespelen en de leden, die als reserve zullen fungeren.

 

Artikel 16

De wedstrijdsecretaris voert de besluiten van de technische commissie uit en voert de wedstrijd- en competitieadministratie. Hij is verantwoordelijk voor de regeling van de door de vereniging te spelen wedstrijden en alles te doen wat daarvoor nodig is.

 

Artikel 17

De jeugdcommissie bestaat uit ten minste vijf leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris, alsmede een of meer wedstrijdsecretarissen. De jeugdcommissie is belast met de leiding van de zaken met betrekking tot de jeugdleden, waaronder het samenstellen van de ploegen, voor zover die taak niet aan de technische commissie is opgedragen. Zij neemt daarbij de algemene aanwijzingen van de algemene vergadering en van het bestuur in acht.

 

Artikel 18

De beheerscommissie bestaat uit ten minste drie leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter. De beheerscommissie is belast met het beheer in de ruimste zin van aan de vereniging in eigendom toebehorende en/of door de vereniging gehuurde opstallen, alsmede de exploitatie daarvan. Zij neemt daarbij de algemene aanwijzingen van de algemene vergadering en van het bestuur in acht.

 

Artikel 19

De pers- en propagandacommissie bestaat uit ten minste drie leden. Zij zorgt voor de verslagen van de gespeelde wedstrijden, vergaderingen e.d. in het clubblad van de vereniging en een of meer plaatselijke bladen, voor zover zij dit in het belang van de propaganda van de vereniging acht. Zij kan zich doen laten bijstaan door een of meerdere andere leden. Zij zorgt voor de verschijning van het clubblad. Zij neemt bij haar werkzaamheden de algemene aanwijzingen van de algemene vergadering en van het bestuur in acht.

 

DE BESTUURS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN

Artikel 20

Bestuursvergaderingen en commissievergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter van het betreffende orgaan. Bestuursvergaderingen worden ook uitgeschreven op verzoek van ten minste twee bestuursleden. De aankondiging van de datum waarop en de plaats waar een commissievergadering wordt gehouden, dient tevoren ter kennis van het bestuur te worden gebracht.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Artikel 21

De categorieën als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten kunnen op voorstel van het bestuur  door de algemene vergadering worden uitgebreid en verminderd.

 

WANBETALING

Artikel 22

Het bestuur kan na herhaalde aanmaning een lid, dat een contributieschuld van ten minste zes maanden niet voldoet, dan wel zes maanden in gebreke blijft zijn andere financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te komen, schorsen en aan de eerstvolgende algemene vergadering voordragen voor ontzetting.

 

WEDSTRIJDEN

Artikel 23

Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen, kan door het bestuur worden bestraft met het niet opstellen van een of meer wedstrijden, tenzij het betrokken lid kan aantonen dat hij niet in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven.

 

Artikel 24

Indien meer ploegen op een dag een wedstrijd spelen, mag het lid, dat voor het een ploeg heeft bedankt, ook niet met een andere ploeg medespelen, ook niet, al was zijn uitnodiging voorwaardelijk, tenzij een geldige reden is aangevoerd, waarover een bestuurslid beslist.

 

Artikel 25

Heeft een lid eenmaal bedankt voor het meespelen, dan heeft hij voor die wedstrijd, waarvoor hij heeft bedankt, geen recht meer tot meespelen, tenzij dit in der minne geschikt wordt; evenzo heeft een lid, dat een uitnodiging ontvangen heeft, recht tot meespelen, tenzij deze uitnodiging een voorwaardelijke was, hetgeen er uitdrukkelijk bij moet worden vermeld.

 

Artikel 26

Spelen meer ploegen op een dag een wedstrijd en gaat een van die wedstrijden niet door, dan mogen invallers in de vrijkomende ploeg meespelen met de ploeg, waarin zij gewoonlijk spelen en vallen de invallers in laatstbedoelde ploeg voor hen uit. Deze hebben dan weer recht tot meespelen in hun (eigen) ploeg. Over dit gewoonlijk spelen beslist de wedstrijdsecretaris.

 

Artikel 27

Elke ploeg kiest voor aanvang van de competitie een aanvoerder. De aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van zijn ploeg. Hij neemt daartoe de geschikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht. De leden van een ploeg zijn verplicht de aanwijzingen van een aanvoerder op te volgen. De aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling van de binnen het KNKV gebruikte en te gebruiken formulieren; hij volgt te dien aanzien de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op. Inzake de opstelling van een ploeg kan de technische commissie de aanvoerder richtlijnen verstrekken.

 

SPELEN IN EEN VASTGESTELD CLUBKOSTUUM

Artikel 28

De leden van een ploeg gaan bij het spelen van wedstrijden gekleed in het clubkostuum, zoals is bepaald in artikel 2.

 

Artikel 29

Het bestuur kan besluiten, dat leden van een ploeg gedurende een bij dat besluit bepaalde periode gekleed gaan in daarvoor door de vereniging of derde beschikbaar gestelde kleding.

 

VOORWAARDEN VOOR PLAATSEN IN EEN PLOEG

Artikel 30

Aan plaatsing in een ploeg kunnen door het bestuur voorwaarden worden verbonden.

 

DIENSTEN

Artikel 31

Diensten zijn taken, die door of vanwege het bestuur worden opgelegd aan leden. Onder taken wordt onder meer verstaan: bar-, zaal-, terrein- en schoonmaakdiensten, terwijl ook de aanwijzing als invaller in een team of reserve staan bij een team hieronder kan vallen. De opgelegde diensten worden door of vanwege het bestuur zoveel mogelijk op voor de leden kenbare wijze gepubliceerd. Indien een opgelegde dienst niet kan worden uitgevoerd, dan blijft de eerste aangewezene verantwoordelijk; voor zover mogelijk zal deze zelf voor een vervanger moeten zorgdragen, waarbij het een seniorenlid niet is toegestaan zijn dienst door een jeugdlid te doen uitvoeren. Betreft de dienst het invallen of reserve staan, dan dient de eerst aangewezene daarover contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris.

In geval een verplichte dienst niet wordt uitgevoerd, dan wordt de eerst aangewezene op zijn verzuim gewezen en wordt hem op korst mogelijke termijn een nieuwe dienst opgelegd.

Indien een verplichte dienst bij herhaling niet wordt uitgevoerd, kunnen de volgende sancties worden opgelegd, zulks ter beoordeling van het bestuur:

 1. Vermelding van de naam van de eerst aangewezene in het cluborgaan.
 2. Het opleggen van extra diensten aan de eerst aangewezene.
 3. Schorsing van het recht van de eerst aangewezene om ingedeeld te worden naar speelsterkte in een ploeg die aan de competitie deelneemt.
 4. Royement van de eerst aangewezene.

De sancties kunnen zowel op voorwaardelijke als op onvoorwaardelijke basis worden opgelegd.

 

ALGEMEEN

Artikel 32

 1. Alcoholgebruik bij wedstrijden.
  Alcoholhoudende dranken zijn toegestaan een half uur na de laatste jeugdwedstrijd en bovendien vanaf 14.00 uur, wanneer op dat moment alleen senioren spelen. Indien de jeugd en senioren gelijk spelen wordt de regel met betrekking tot de jeugd gehanteerd. Het bestuur kan in voorkomende gevallen ontheffing verlenen m.b.t. de hantering van deze regel.
 2. Alcoholgebruik op trainingsavonden.
  Alcoholhoudende dranken zijn toegestaan een half uur na de laatste jeugdtraining
 3. Wanneer het toegestaan is alcoholhoudende dranken te schenken is dat alleen aan personen ouder dan 18 jaar toegestaan.
 4. Minimum leeftijd.
  Alleen aan personen ouder dan 16 jaar is het toegestaan alcoholhoudende dranken te kopen en te nuttigen.

Artikel 33

Roken is binnen de tot ZKV behorende panden niet toegestaan.

 

Artikel 34

Waarin dit reglement “hij” staat kan ook “zij” bedoeld zijn.

 

Artikel 35

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 36

Dit reglement treedt in werking op de dag der vaststelling.

 

 

Oorspronkelijk vastgesteld in de algemene vergadering van 1 oktober 1920, daarna gewijzigd in de jaarlijkse algemene vergaderingen van 29 juni 1933, 6 juli 1955, juni 1965, 10 maart 1980, 2 oktober 1985 en 23 oktober 1991. Laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering van 16 april 2012.